ଅହିରାଜ

ଢେଲା ମାଡରେ ଅହିରାଜ ଅସୁସ୍ଥ, ଏବେ ଓୟୁଏଟିରେ ଚିକିଶ୍ଚିତ, ୭ଦିନ ରହିବ ଅବଜରଭେସନରେ

ଅହିରାଜ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡିଲେ ମଣିଷ ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ । ସେଭଳି ଏକ ଅହିରାଜ ଏବେ ନିସ୍ତେଜ ଭାବରେ ପଡିଛି । ତାର ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ । ଅହିରାଜଟିର ଦାନ୍ତ
Read more