Loading...

ଏଣିକି ବିମାନରେ ମିଳିବ ୱାଇଫାଇ, ଅସୀମିତ ଫିଲ୍ମ ଓ ୱେବ ସିରିଜ

ଏଣିକି ବିମାନରେ ମିଳିବ ୱାଇଫାଇ, ଅସୀମିତ ଫିଲ୍ମ ଓ ୱେବ ସିରିଜ

ଯଦି ଆପଣ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ରାୟତଃ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ | ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନି ଏୟାରଏସିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇ-ଫାଇ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିମାନ ସମୟରେ ବିମାନ ଭିତରେ ଥିବା ୱାଇ-ଫାଇ ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।