Loading...

ହୋଲି ପାଇଁ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ହର୍ବାଲ୍ ରଙ୍ଗ

ହୋଲି ପାଇଁ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ହର୍ବାଲ୍ ରଙ୍ଗ

ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଜାରରୁ ରଙ୍ଗ କିଣିଥାଉ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ଖରାପ କହି ହୋଲି ଖେଳି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲି ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ତାହା ପୁଣି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ରଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ।